Aug 31, 2017


APPLICATION DOWNLOAD 

  B…{«§æþ{糧óþÔŒý {糿æý$™èþÓÐèþ$$

ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ÔéQ

hÌêÏ MæüÌñýMæütÆæÿ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðóþ$h{õÜtsŒý, Mæü–Úë~hÌêÏ

^ðþOÆæÿïŒþ, òÜË„æü¯Œþ MæüÑ$sîý,  Mæü–Úë~hÌêÏ, Ðèþ$_Îç³r²…
ºçßý$âæý {ç³Äñý*f¯èþ ÑçÜ¢Ææÿ×ꫨM>Ææÿ$Ë °Äæý*Ðèþ$Mæü…
¯øsìýíœMóüçÙ¯Œþ
ÌôýQ ¯ðþ….G2/1430/2014                                                                                   ™ôþ¨: 31&08&2017
Mæü–Úë~hÌêÏలో నాలుగవþ Ñyæþ™èþ ºçßý$âæý {ç³Äñý*f¯èþ ÑçÜ¢Ææÿ×ꫨM>Ææÿ$Ë (M>…{sêMæü$t 糧æþª†ò³O) °Äæý*Ðèþ$Mæüç³# E§øÅVæü {ç³Mæür¯èþ
            {Ö ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ప్రత్యేక MæüÒ$çÙ¯èþÆæÿ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý, గుంటూరు ÐéÇ Ððþ$Ððþ* ఎక్స్టెన్షన్/19/2016, ది.09.08.2017 §éÓÆ> gêÈ ^óþÄæý$ºyìþ¯èþ B§óþÔèýÐèþ$$Ë$ {ç³M>ÆæÿÐèþ$$ Mæü–Úë~hÌêÏÌZ నాలుగవ Ñyæþ™èþV> M>…{sêMæü$t 糧æþª†ò³O ºçßý$âæý {ç³Äñý*f¯èþ ÑçÜ¢Ææÿ×ý A«¨M>Ææÿ$Ë$ (Äæý$….í³.C.K) మొదటి మూడు విడతలþ °Äæý*Ðèþ$MæüÐèþ$$ÌZ Ñ$WÍ E¯èþ² 48 ´ùçÜ$tË$ను ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ Ææÿ*Ë$Þ Ðèþ$ÇÄæý$$ ÆøçÜtÆæÿ$ 糧æþª†ò³O °Äæý$Ñ$…^èþ$rMæü$ §æþÆæÿRêçÜ$¢Ë$ BàÓ°…^èþºyæþ$^èþ$¯èþ²Ñ. 
°Äæý*Ðèþ$Mæüç³# °º…«§æþ¯èþË$:
1.         ÐèþÄæý$çÜ$Þ: 01.07.2017 ¯ésìýMìü ÐèþÄæý$çÜ$Þ 18 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$ °…yìþ VæüÇçÙt ÐèþÄñý*ç³ÇÑ$† 42 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$ ÌZç³# MæüÍWÄæý$$…yæþÐèþÌñý¯èþ$. Äæý$ïÜÞ, Äæý$ïÜt Ðèþ$ÇÄæý$$ ¼.íÜ. A¿æýÅÆæÿ$ªËMæü$ 5 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$ ÐèþÄñý*çÜyæþÍ…ç³# Mæü͵…^èþºyæþ$¯èþ$.
2.        ѧéÅÆæÿá™èþË$: D {Mìü…¨ Ðé°ÌZ H§ðþO¯èþ JMæüsìý E¡¢Ææÿ~™èþ MæüÍWÄæý$$…yæþÐèþÌñý¯èþ$ మరియు సంబంధిత మార్కులిస్టులు తప్పనిసరిగా జతచేయవలయును
G) MóürWÈ & 1: ¼GïÜÞ (Gh), ¼GïÜÞ (E§éůèþ), ¼GïÜÞ (Ððþ$rt ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…)
¼)MóürWÈ & 2: A{WMæüËaÆŠÿ  ´ëÍsñýMìü²MŠü/ yìþ´÷ÏÐèþ* C¯Œþ ïÜyŠþ sñýM>²Ëi/ ´ëÏ…sŒý {´÷sñý„æü¯Œþ/ BÆ>Y°MŠü ¸ëÇÃ…VŠü (B^éÆæÿÅ G¯Œþ.i.Ææÿ…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$Ðèþ$$ÌZ Væü$Ç¢…ç³# ´÷…¨Äæý$$…yæþÐèþÌñý¯èþ$).
íÜ)MóürWÈ & 3:  yìþ´ëÏÐèþ* C¯Œþ àÇtMæüËaÆŠÿ
yìþ)MóürWÈ & 4: ¼GïÜÞ (BZC)/ Ðèþ–„æü Ôé-{ç܈…ÌZ {´ëÒ×ýÅ… MæüÍW¯èþ òÜO¯èþ$Þ ç³rt¿æý{§æþ$Ë$ )
ò³O¯èþ ™ñþÍí³¯èþ {MæüÐèþ$…ÌZ MóürWÈ ÐéÇV> °Äæý*Ðèþ$M>°Mìü {´ë«§é¯èþÅ™èþ CÐèþÓºyæþ$¯èþ$.  A¯èþV> MóürWÈ& ¯èþ…§æþ$ ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ Ææÿ*ÌŒýÞ¯èþ$ A¯èþ$çÜÇçÜ*¢ °Äæý*Ðèþ$MæüÐèþ$$ {´ëÆæÿ…À…^èþºyìþ A¿æýÅÆæÿ$ªË$ Ìôý°^ø MóürWÈ&బి ÌZ° A¿æýÅÆæÿ$ªË™ø °Äæý$Ñ$…^èþºyæþ$¯èþ$.  A§óþ Ñ«§æþ…V> MóürWÇ& బి ÌZ¯èþ$ A¿æý$ÅÆæÿ$ªË$ Ìôý°^ø MóürWÇ&సి ¯èþMæü$ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ MóürWÇ& డి ¯èþMæü$ {´ë«§é¯èþÅ™èþ CÐèþÓºyæþ$¯èþ$.
3.        i™èþ¿æý™èþÅÐèþ$$Ë$:þ ¯ðþËMæü$ Ææÿ*.12000/& Mæü¯éÞÍyóþsñýyŠþ 糧æþª†ò³O CÐèþÓºyæþ$¯èþ$.
4.        Ý린Mæü™èþ (¯óþsìýÑsìý): A¿æýÅÆæÿ$ªË Ý린Mæü™èþ¯èþ$ °Æ>ªÇ…^èþ$rMæü$V>¯èþ$ 4Ðèþ ™èþÆæÿVæü† ¯èþ$…yìþ 10Ðèþ ™èþÆæÿVæü† ÐèþÆæÿMæü$ ^èþ¨Ñ¯èþ çÜtyîþ çÜÇtíœMóür$Ï M>ï³Ë¯èþ$ ™èþç³µ°çÜÇV> f™èþç³Ææÿ^èþÐèþÌñý¯èþ$.  ©°™ø ´ër$V> çÜ…º…«¨™èþ ™èþçßýÕÌêªÆæÿ$ÐéÆæÿ$ gêÈ^óþíܯèþ ¯óþsìýÑsîý çÜÇtíœMóüsŒý M>ﳯèþ$ f™èþ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.
5.        Mæü$Ë «§æþ–ÒMæüÆæÿ×ý: çÜ…º…«¨™èþ ™èþçßýÕÌêªÆæÿ$ÐéÆæÿ$ gêÈ^óþíܯèþ Mæü$Ë «§æþ–ÒMæüÆæÿ×ý ç³{™èþ… M>ï³° f™èþ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.
6.      G…í³Mæü Ñ«§é¯èþÐèþ$$:
Ø  D Ç{Mæü*sŒýÐðþ$…r$ ¯èþ…§æþ$ G…í³Mæü 80% ѧéÅÆæÿá™èþ మార్కుల {糆¿æý B«§éÆæÿ…V> Ðèþ$ÇÄæý$$ 20% C…rÆæÿ$ÓüÅ B«§éÆæÿ…V> fÆæÿ$糺yæþ¯èþ$.
Ø  D Ç{Mæü*sŒýÐðþ$…r$ ¯èþ…§æþ$ 80% ÌZMæüÌŒý Ðèþ$ÇÄæý$$ 20% ÌZMæüÌŒý + ¯é¯ŒþÌZMæüÌŒý (B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ° 13 hÌêÏË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$) A¿æýÅÆæÿ$ªË™ø G…í³Mæü ^óþÄæý$ºyæþ$¯èþ$.
Ø  D Ç{Mæü*sŒýÐðþ$…r$ ¯èþ…§æþ$ M>…{sêMæü$t 糧æþª†ò³O °Äæý$Ñ$…^èþºyìþ¯èþ Äæý$….í³.C.K.ËMæü$ ™èþÐèþ$ °Äæý*Ðèþ$M>°² {MæüÐèþ$º§æþª… °Ñ$™èþ¢… Gsìýt çßýMæü$P¯èþ$ MæüÍWÄæý$$…yæþÆæÿ$.  H çÜÐèþ$Äæý$Ðèþ$$ÌZ¯ðþO¯èþ ÒÇ° çÜÈÓçÜ$ ¯èþ$…yìþ ™öËW…^óþ ç³NÇ¢ A«¨M>Æ>Ë$ °Äæý*Ðèþ$Mæüç³# A«¨M>ÇMìü MæüËÐèþ#.
7.        §æþÆæÿRêçÜ$¢ Ñ«§é¯èþ…: ò³O °º…«§æþ¯èþËMæü$ ÌZºyìþ BíÜMìü¢ VæüË AÆæÿá™èþMæüÍW¯èþ A¿æýÅÆæÿ$ªË$ ÐéÇ §æþÆæÿRêçÜ$¢Ë¯èþ$ çÜ…º…«¨™èþ çÜÇtíœMóüsŒýÞ hÆ>MŠüÞ M>ï³Ë¯èþ$ AsñýõÜtçÙ¯Œþ ^óþÆÿ$$…_ f™èþ^óþíÜ ది.10-09-2017 ÝëÄæý$-…{™èþ… 5 Væü…rË ÌZç³# ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ çÜ…Äæý$$Mæü¢ çÜ…^éËMæü$Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ òÜË„æü¯Œþ MæüÑ$sîý,  Mæü–Úë~hÌêÏ, డోర్ నెం.11/74, fË$ªÐéÇÒ«¨ ^ðþÐèþ$ïèþWÇõ³r, Ðèþ$_Îç³r²…&521001 ÐéÇ M>Æ>ÅËÄæý$Ðèþ$$¯èþMæü$ ¯óþÆæÿ$V> Ìôý§é రిజిస్టర్ ´ùçÜ$t §éÓÆ> V>° ^óþÆæÿ$¯èþr$Ï ç³…ç³VæüËÆæÿ$.  ™èþ´ëÌêÔéQ ÐéÇ gêç³ÅÐèþ$$¯èþMæü$ D M>Æ>ÅËÄæý$Ðèþ$$ »ê«§æþÅ™èþ Ðèþíßý…^èþ§æþ$.  AçÜ…ç³NÇ¢ çÜÐèþ*^éÆæÿ… MæüÍW¯èþ §æþÆæÿRêçÜ$¢Ë$ ç³ÇVæü×ýÌZ°Mìü ¡çÜ$Mö¯èþºyæþÐèþ#. D ÑçÙÄæý$Ððþ$O Gsìýt E™èþ¢Ææÿ{ç³™èþ$Å™èþ¢ÆæÿÐèþ$$ËMæü$ ™éÐèþ# Ìôý§æþ$.  çÜÇtíœMóüsŒý M>ï³Ë$ f™èþ^óþÄæý$° Ðèþ$ÇÄæý$$ Væüyæþ$Ðèþ#§ésìý¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ^óþǯèþ §æþÆæÿRêçÜ$¢Ë$ ç³ÇÖÍ…^èþºyæþÐèþ#.                                                                                                                  
8.        ºçßý$âæý {ç³Äñý*f¯èþ ÑçÜ¢Ææÿ×ꫨM>Ææÿ$Ë$ ´ùçÙ$tË MöÆæÿMæü$ §æþÆæÿRêçÜ$¢ ¸ëÆæÿ… Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…º…«¨™èþ ÑÐèþÆæÿÐèþ$$Ë$ gêÆÿ$$…sŒý yðþOÆðÿMæütÆæÿ$ B‹œ A{WMæüËaÆŠÿ, Ðèþ$_Îç³r²… ÐéÇ M>Æ>ÅËÄæý$Ðèþ$$ ¯èþ$…yìþ ´÷…§æþÐèþ^èþ$a¯èþ$. D ÑÐèþÆæÿÐèþ$$Ë$ Ððþ»ŒýòÜOsŒý http://krishna.nic.in, http://jdakrishna.blogspot.in  ¯èþ$…yìþ Mæü*yé ´÷…§æþÐèþ^èþ$a¯èþ$.

VæüÐèþ$°Mæü:  ò³O °Äæý*Ðèþ$MæüÐèþ$$¯èþMæü$ çÜ…º…«¨…_ H§óþ¯é Ðèþ*Ææÿ$µË$, ^óþÆæÿ$µË$ Ìôý§é °Íí³ ÐóþÄæý$$rMæü$ మరియు పోస్టుల పెరుగుదల లేదా తరుగుదలకు òÜË„æü¯Œþ MæüÑ$sîýMìü ç³NÇ¢ A«¨M>ÆæÿÐèþ$$Ë$ MæüËÐèþ#.
                                                                                         సం/-యు.నరసింహారావు
                                                                            ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ çÜ…Äæý$$Mæü¢ çÜ…^éËMæü$Ë$
                                                                                                     Äæý$….í³.C.K.òÜË„æü¯Œþ MæüÑ$sîý,

                                                                                                            Mæü–Úë~hÌêÏ, Ðèþ$_Îç³r²…

May 26, 2015

Human Resources Management – Transfer and Postings of Employees – Instructions/ Guidelines – Orders – Issued - Reg

3 TRANSFERS GO DOWNLOAD

Latest Proforma_Employees particulars Transfers DOWN LOAD

Nov 30, 2014

AGRICULTURE – National Crop Insurance Programme (NCIP) - Modified National Agriculture Insurance Scheme (MNAIS) Rabi 2014-15 – Implementation of Mandal Insurance Unit and Village as insurance Unit in the State - Notification Orders – Issued.
GO DOWN LOAD 
AGRICULTURE – National Agriculture Insurance Scheme (NAIS) – Rabi 2014-15 –
Notification of certain Crops and Areas (District wise) – for implementation of the
Scheme - Orders – Issued.
DOWNLOAD
Agriculture Department - Distribution of Gypsum under various departmental subsidy schemes during Kharif and Rabi 2014-15 – Permission for approval of the programme, district-wise Rate and Appointment of Nodal Agency – Accorded – Orders – Issued
DOWN LOAD 

Oct 14, 2014

Farmers’ Empowerment Programme – Establishment of Rythu Sadhikara Samstha –
Orders - Issued
DOWNLOAD GO
ALLOWANCES – Dearness Allowance – Dearness Allowance to the State Government Employees - from 71.904% of the basic pay to77.896% of basic  pay with effect from 1st July, 2014.
DOWN LOAD GO

Jun 7, 2014

May 22, 2014

PROVIDENT FUND – Modification of the Form Appendix S, note 2 sub-rule(7) under Rule 7 of A.P. General Provident Fund (Andhra Pradesh) Rules, 1935 – Orders – Issued

Andhra Pradesh Treasury Code Volume – II – Bill Forms for drawal of moneys from the Treasury – Further orders – Issued G.O.Ms.No. 75 ,

DOWNLOAD GO